శ్రీసూక్తం-డా.వి.ఎ.కుమారస్వామి గారి వివరణ (మొదటి భాగం)


శ్రీసూక్తం మీద వివరణ ప్రతి శుక్రవారం ఇక్కడ చూడగలరు. సందేహాలు తెలియపరిస్తే వారు సందేహనివృత్తి చేయగలరు.