‘ నిన్న లేని అందమేదో ‘(11)-వేదాంతం శ్రీపతి శర్మ


చల్ల గాలి వీస్తోంది. చాలా సార్లు కూర్చుని మాట్లాడుకున్న మేమి ఈ సాయంత్రం ఎందుకో నడుస్తూ మాట్లాడుకుంటున్నాం.

‘లింగా…’
‘ సార్ ‘
‘ మన ప్రేమ…’
‘ …’
‘ అ… సారీ! నీ ప్రేమ నిదుర లేచి ఇప్పుడు నిలబడి నడుస్తున్నట్లుంది ‘
‘ కరెక్ట్!’
‘ ఎందుకు? ‘
‘ సింపుల్! ఒక పర్పస్ కనిపిస్తోంది ‘
‘ వెరీ గుడ్. ఇంతకీ డాబా మీదకి మరల వచ్చిందా?’
‘ వచ్చింది సార్. నేను చేతులు కట్టుకుని అస్తమిస్తున్న సూర్యుడిని చూస్తూ నిలబడ్డాను.’
‘ వెరీ గుడ్ ‘
‘ అమ్మాయి గొంతు సవరించినట్లు చప్పుడు చేసింది ‘
‘ చూశావా? అదివరకు అదీ లేదు ‘
‘ నేను తల తిప్పాను. నువ్వు సినిమాలు ఎక్కువగా చూస్తావు కదూ? అని అడిగింది. అప్పుడప్పుడు చూస్తాను, అన్నాను. ఎందుకడిగావు? ‘
‘ మంచి ప్రశ్న. నీలో ఇప్పుడు ధైర్యం కూరలో ఉప్పు ఎక్కువేసినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. అమ్మాయి ఏమంది? ‘
‘ నేను అననివ్వలేదు!’
లింగాని మొదటి సారి కౌగిలించుకున్నాను. పార్కులో ఎవరో ఈల వేశారు. వెంటనే వదిలేశాను.
‘ నేను అడిగాను. రంగా, నాతో సినిమా చూడాలని ఉన్నదా? అన్నాను!’
‘ లింగా..నాకు మాటలు రావటం లేదు.నేను ఇంటికెళ్లే ముందు నన్ను కొద్దిగా చూసుకోవాలి లింగా!’
‘ అమ్మాయి నవ్వింది. నన్ను మొదటి సారి అదోలా చూసింది. నీలో నిజంగా భావుకత ఉన్నదో లేక సినిమాల వలన అలా తయారయ్యావో తెలియదు అన్నది.’
‘ ఛా!’
‘ అవును. నేను తొణకలేదు. నడుము మీద చేయి పెట్టాను…’
‘ సూపర్!’
‘ నీ బాధేమిటి? అని అడిగాను.’
‘ భేష్!’
‘ ఇలా సూర్యుని వైపు, చంద్రుని వైపు ఎందుకు చూస్తూ ఉంటావు? అని అడిగింది!’
‘ నా ఇష్టం అన్నావా, లేదా?’
‘ లేదు సార్.’
‘ పోనీలే! ఈ సారి అందాం.’
‘ అంత కంటే మంచి మాట అన్నాను.’
‘ ఛా!’
‘ వాటినే కాదు, నిన్ను కూడా చూస్తున్నాను, అన్నాను!’
‘ లింగా! నువ్వు మణిపూసవి. ప్రేమ ప్రపంచానికి …సామ్రాజ్యాధిపతివి. నువ్వు అందరికీ దారివి. నువ్వు…’
‘ అంత వద్దు సార్. అమ్మాయి తల కొద్దిగా వంచుకుంది.’
‘ మరి? సిగ్గు లింగా…దటీస్ అమ్మాయి. అది లేకపోతే ఏముంది చెప్పు? ఆ చెట్టుకు కూడా చీరె కట్టవచ్చు!’
‘ నిజమే! నేను మరల అడిగాను. ఈ రోజు నాతో ఇంత మాట్లాడుతున్నావు, ఏమిటీ కథ? అన్నాను.’
‘ కరెక్ట్! బండీ అన్న తరువాత ముందుకు వెళ్లాలి. నిలబెట్టి పూజ చేయటానికి కాదు!’

‘ అమ్మాయి కొద్దిగా మెల్లగా అడిగింది. నిన్నొకటి అడుగుతాను అంది.’
‘ గుడ్! అలా ఒక అమ్మాయి అన్నప్పుడు లోపల ఒక పిట్ట అప్పుడే గుడ్డు లోంచి లేచి బయటకి వచ్చి అలా ఆకాశంలోకి ఎగిరినట్లు ఉంటుంది కదూ? ఏమన్నా ఫరవాలేదు.’
‘ కరెక్ట్! నేను అడుగు అనలేదు.’
‘ అదేమిటి?’
‘ కన్ను ఎగరేశాను.’
‘ నిజం?’
‘ అవును. నా వల్ల నీ చదువు చెడిపోతోందేమోనని భయంగా ఉంది, అన్నది.’
‘ ఓహో! అంటే నువ్వు చదవటం లేదా?’
‘ కాదు. నేను మీరు చెప్పినట్లు ఆమె పాటను రికార్డ్ చేసి టేబిల్ మీద పెట్టుకుని వింటూ ఏదో చదువుకుంటుంటే తన గదిలోంచి విన్నదట!’
‘ అది లింగా! అసలు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కి డిసైన్ వేస్తే కలాం గారే వెయ్యాలీ, ప్రేమ క్రాఫ్టుకి ప్లాను వెయ్యాలంటే నేనే వెయ్యాలి. చెప్పు!’
‘ చల్ల గాలి బాగుంటుంది. చదువుకుంటున్నామని కిటికీ మూసేస్తామా? అన్నాను!’
‘ లింగా! లింగా!…ఇది కలా? నిజమా? నా కళ్లల్లోకి చూసి చెప్పు, ఇవన్నీ నువ్వు అనాలనుకున్నవా లేక నిజంగా అన్నవా?’
లింగా కళ్లలోకి చూశాడు.
‘ మీరు నమ్మరు సార్. మీ మాటలు కావు, నాలో ఎక్కడినుంచో మాటలు వస్తున్నాయి. అంతే!’
‘ గుడ్! ఈదటం నేర్పాలి కానీ ఎవరైనా కలసి ఈదుతారా? ముందుకెళ్లు.ఈ రోజు పుట్టిన రోజు!’
‘ ఎవరికి సార్? మీదా? మెనీ హాపీ రిటర్న్స్!’
‘ నాకెందుకు లింగా, ఈ రోజు ప్రేమ అనే తత్వానికి పుట్టిన రోజు పండగ! చెప్పు!’
‘ అమ్మాయి ఒక్క సారి పైకి చూసి మరల తల దించుకుంది. చిరునవ్వు నవ్వింది.’
‘గుడ్!’
‘ కానీ నా సంగీతం, క్లాసులు ఇవన్నీ మరి…నాకు నీ చదువంటే భయంగా ఉంది!వస్తానూ ‘అంటూ మెట్లు దిగటానికి అటు తిరిగింది.
‘ నువ్వు ఆపావా?’
‘ లేదు. జేబులలో చేతులు పెట్టుకున్నాను.’
‘ వెరీ గుడ్!’
‘ చూడు రంగా, అన్నాను.అగింది కానీ ఇటు తిరగలేదు. నువ్వేమైనా అనుకో! నీ పాట వలన నాకు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు! నిజానికి నీ పాట లేకపోతే నేను ఇప్పుడు చదవలేను.’
‘…’
‘ అదేమిటి సార్? ఇంత మాటకి ఏమీ అనలేదు మీరు?’
‘ లింగా! రత్నం మెరిసినప్పుడు ఎలా మెరిసిందీ అని చెప్పగలమా? లేదు. నిజాలకు భాషతో పని లేదు. అటువంటి మాట చెప్పావు. అమ్మాయి ఏమంది?’
‘ ఏమీ అనలేదు. గబగబా నడచి కొద్దిగా ఆ అరచూపు చూసి దిగిపోయింది.’
‘ మెట్లు గబగబా దిగి ఉంటుంది.’
‘ కరెక్ట్! ఎలా చెప్పారు?’
కళ్లజోడు తీసేశాను.
‘ లింగా, లోకాన్ని చూసిన కళ్లు ఇవి.నువ్వు చెప్పిన నిజం ఒప్పుకోవాలా? వద్దా? అది తన గురించి నీ మాటలో నువ్వు చెప్పిన నిజం. ఇన్ని ఉన్నప్పుడు మరి అమ్మాయిలు అలాగే స్పందిస్తారు! గాడ్ బ్లెస్ యు! ఇంతకీ అమ్మాయి కళ్లలోకి అసలు గట్టిగా చూశావా?’
‘ ఇన్ని చెప్పినా ఆ పని చేయలేకపోతున్నాను సార్! గట్టిగా లుంగీయే కట్టలేని వాడిని అలా చూడలేనేమో అనిపిస్తున్నది.’
‘ ఫరవాలేదు లింగా. ఇంక దారి మీద పడ్డావు. లుంగీ ముడి గట్టిగా వెయ్యి! ఈ సారి అమ్మాయి కళ్లలోకి చూడు. హోమియో దాక్టర్ చూసినట్లు కాదు! నీ కళ్లను కొద్దిగా పెద్దవి చేయి.’
‘ అమ్మాయి కళ్లల్లో ఏదో ఉంటుంది సార్!’
‘ ఏదో ఏమిటి లింగా? సంగీతం తెలియని వాడు కొన్ని ప్రపంచాలను కోల్పోతాడు. సాహిత్యం పట్ల ఆసక్తి లేని వాడు ఇంటి ఆవరణలోనే లంకె బిందెలు ఉన్నట్లు తెలియకుండానే బ్రతికేస్తాడు. అమ్మాయి కళ్లల్లోకి చూసిన వాడు భగవంతుని చూస్తాడు!’
‘ అన్యాయం సార్! మరీ భగవంతుడు అన్న మాట బాగాలేదు.’
‘ నో లింగా! అదే మర్మం. అమ్మాయి కళ్లలోకి జాగ్రత్తగా చూసినవాడు ఈశ్వరుని సృష్టి లోని ఆంతర్యం తెలుసుకుంటాడు.అసలు ఈశ్వరుడు కూడా తొలుత ఆలోచన లేని వాడే! శక్తి కనులలోని సౌందర్యం చూడగానే హృదయంలో ఆలోచన అనేది ప్రారంభమైనది…’

~~~***~~~

(తరువాయి భాగం త్వరలోనే!)

రచయిత: srikaaram

నేను తెలుగు, హిందీ, ఆంగ్ల భాషలలో కథలు, నవలలు, నాటకాలు రచిస్తాను. ప్రస్తుతం ఆంధ్ర ప్రభ ఆదివారం సంచ్కలో ' ఆరోగ్య భాగ్య చక్రం ' అను శీర్షిక నడుపుతున్నాను. ఇందులో జ్యోతిషం, ఆరోగ్యం కు సంబంధించి వ్యాసములు వస్తున్నాయి. సాక్షి దిన పత్రికకు పురాణం ప్రశ్నోత్తరములు నిర్వహిస్తున్నాను. మరి కొన్ని శీర్షికలు వార పత్రికలలో రాబోవుతున్నవి. సరళమైన హాస్యం, రుచించే సంవాదం నాకు ఇష్టమైనవి.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: