‘నిన్న లేని అందమేదో ‘(9)-వేదాంతం శ్రీపతి శర్మ


‘ ఇంత బుధ్ధిమంతునిలా కూర్చున్న కుర్రాడిని నేను
ఈ మధ్య చూడలేదు ‘
లింగా ఎదురుకుండా చేతులు కట్టుకుని కూర్చున్నాడు.
‘ ప్రేమ అనే ఏదో ఒక వింత వస్తువు నన్ను ఇలా బంధిస్తోంది. లేకపోతే టెరరిస్టులందరూ ఒక వైపు, నేనొక వైపు!’
‘ కరెక్ట్ ‘
‘ అంటే?’
‘ ప్రేమలో ఉన్న ఒక అద్భుతమైన స్వభావాన్ని నువ్వు గుర్తించావు ‘
‘ అసలు నా ప్రేమ ఫలిస్తుందంటారా?’
‘ నీ లుంగీ ఊడిపోయిన ముహూర్తం గెట్టిది లింగా. నీ సంగతేమో గానీ నాకు ఆ ధైర్యం ఉంది.’
‘ లుంగీ సంగతి ఏమో కానీ మిమ్మల్ని కలుసుకున్న ముహూర్తం మటుకు దగ్ధ యోగంలో కలుసుకున్నాను ‘
‘ అదేవన్నమాట?’
‘ అవును మరి. మీ కామెంట్ల కంటే రంగా చీదరింపులే బాగున్నాయి. ‘
‘ చూశావా? రంగా చీదరింపులు బాగున్నాయి అనేందుకు నేనొక మూలస్తంభానిగా పని చేశానా లేదా? రంగా ఒక నడక నేర్చుకుంటున్న అమ్మాయి…’
‘ బాగుంది. ఇంకా నయం, పాకుతున్న పాప అనలేదు.’
‘ నో లింగా! ప్రతి ప్రేమికునిలో ముందర ఒక పసివాడు పుడతాడు. మెల్లగా పాకుతాడు. తరువాత పీకులాడుతాడు. ఆ పైన పాకాన పడతాడు. దటీస్ ప్రేమ. నువ్వు నన్ను చీదరించుకుంటున్నావు కానీ నీ హావ భావాలలో నా పట్ల గౌరవం కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తున్నది లింగా, ఐ నో, నాకు తెలుసు!’
‘ ఏమి కొట్టొచ్చినట్లో! నిన్న ఆ సంగీతం మాష్టారికి పళ్లు, పూలు ఇచ్చి పాదాలకు నమస్కారం చేసుకుంటుంటే నాకు కొట్టాలనిపించింది సార్!’
‘ ఎవరిని?’
‘ ఇద్దరినీ!’
‘ ఇంతకీ సంగీతం మొదలియిందా?’
‘ అతగాడు లోనకి ప్రవేశించాడు ‘
‘ వెరీ గుడ్ ‘
‘ అందరినీ పరిచయం చేశారు.రంగా వచ్చి ఏకంగా పాదాలకు నమస్కారం చేసింది.’
‘ నెత్తిమీద చేయి పెట్టాడా?’
‘ చిన్నగా నిమిరాడు కూడా!’
‘ ఛా!’
‘ నేను కుమిలాను.’
‘ నిన్ను ఏమని పరిచయం చేశారు? ‘
‘ నాకు ఇంట్రోడక్షనే లేదు సార్. కొద్ది సేపు అక్కడ నిలబడితే హార్మోనియం తుడవమంటారని అర్థమైంది.’
‘ నువ్వు ఏక సంధాగ్రాహివి. ఏఫ్టరాల్, నువ్వు నా శిష్యుడివి. ‘
‘ రంగాను అక్కడ వదిలేసి అందరూ వెళ్లిపోయారు.’
‘ ఛా!’
‘ పాట నేర్పాలి కదా? అదీ! అతను కళ్లు మూస్కున్నాడు.’
‘ ఎందుకు?’
‘ గొంతు శృతి చేసుకుని కళ్లు తెరిచాడు.ముందు రంగాను ఎంత గట్టిగా అరవ గలిగితే అంత గట్టిగా అరవమన్నాడు. ‘
‘ ఓహో! నువ్వు ఇంక భయపడనవసరం లేదు లింగా!’
‘ ఎందుకు?’
‘ వీడు పెళ్లి అయిపోయినవాడు. లేకపోతే అలా అడగడు. అతని భార్య గొంతు వినలేక చస్తున్నాడు.’
‘ కాదు సార్. పెళ్లి కాలేదు. సంగీతం ముసుగులో గుద్దులాట కాదన్నాడు. అంచేత బిడియం మాని గొంతు పైకి లేపమన్నాడు.’

‘ అది సంగీతం వ్యవహారం లింగా! వదిలేద్దాం. అమ్మాయి సంగతి ఏమిటి?’
‘ రంగా మంజు భార్గవి లాగా అతగాడి ఫొటో పెట్టి రాత్రంతా గొంతు లేపుతూనే ఉంది!’
‘ భక్తి లింగా! శిష్యురాలు కదా, ఆ మాత్రం ఉండాలి.’
‘ ఆ మాటకొస్తే అతనూ మామూలుగా లేడు.నా దగ్గర నీకివ్వటానికి ఏమీ లేదు, అన్నాడు. నాకేమీ వద్దు అన్నది రంగనాయకి! నా చేత పాడించండి చాలు. అతను లేచి హాలంతా అటూ ఇటూ తిరిగాడు.’
‘ ఎందుకు?’
‘ ఏమో సార్! అతని ఇంటిలో అంత పెద్ద హాలు లేదేమో!’
‘ ఏమన్నాడు?’
‘ నువ్వు నన్ను సరిగ్గా అనుసరిస్తే సప్త సముద్రాలు నీ చేతిలో పెడతాను అన్నాడు.’
‘ ఛా!’
‘ అవును. సప్త సముద్రాలంటే సప్త స్వరాలుట! వీడికి కవిత్వం ఒకటి మధ్యలో!’
‘ ఫరవాలేదు లింగా. కాయ గట్టిదై ఉండాలి కానీ ఏ ఆవకాయైనా పెట్టుకోవచ్చు! ఒక పైత్యం బాగా ముదిరితే అన్నీ కలసిపోతాయి లింగా. ఇది మామూలే!’
‘ రంగా పరవశించింది. అలా అప్పుడప్పుడు వింత వింత మాటలు, కొద్ది సేపు సంగీతం కలబోసి ఒక గంట కాలక్షేపం చేశారు. అయిపోయాక అందరూ లోపలికి వచ్చి కూర్చున్నారు. ఆ సంగీత కళానిధిని ఏదైనా ఒక పాట పాడమన్నారు!’
‘ పాడేశాడా?’
‘ పాడక? ఏ కానుకలందించగలనో చెలీ…పూర్తిగా పాడేశాడు!’
‘ పాడనీ లింగా, ఎంత లేదన్నా సంగీతం మాష్టారు కదా? పాడకపోతే ఎలా?’
‘ అది కాదు సార్! పాడుతున్నప్పుడు అమ్మాయినే చూస్తూ

పాడాడు. అదీ నా బాధ! అమ్మాయి సిగ్గు పడుతోంది.

ఎందుకు సిగ్గు పడాలి?’
‘ గుడ్ క్వెష్చన్! అలా పాడకూడదు, అలా పడకూడదు.

కాకపోతే ఆలోచించు లింగా! అమ్మాయి అన్న తరువాత అలా జరుగుతుంది లింగా.’
‘ ఎలా జరుగుతుంది సార్! తప్పు. తేడా ఉంది!’
‘ ఊరుకోవయ్యా! అలా తల వంచుకుని సిగ్గు పడకపోతే లేచి డ్యూయట్ పాడుతుందా? మరీనూ!’
‘ ఊ…ఇంతకీ నా బాధ చెప్పలేని బాధ! అతన్ని ఆటో ఎక్కించి రమ్మన్నారు. నన్ను పేరు కూడా అడగలేదు. ఆటోలో కూర్చునే ముందు ఎందుకో నా భుజం మీద చేయి పెట్టి రెండు బాదులు బాదాడు.’
‘ ఎందుకు?’
‘ ఏమో! నువ్వింక మూస్కోవచ్చనేమో! ఏమిటో సార్! మీరేమో ఏవేవో పిచ్చి పిచ్చి మాటలన్నీ చెబుతూ ఉంటారు. అసలు నా జాతకమే బా లేదు! పై వాడు కొన్ని జాతకాలు ఎందుకో నూనెలో ముంచి వ్రాస్తాడనిపిస్తోంది.’
‘ ఛా!’
‘ కాకపోతే ఏమిటి సార్? అసలు ఈ అమ్మాయి ఇలా నా జీవితంలో ఎందుకు ప్రవేశించాలి, ఇలా అన్నీ విఘ్నాలు ఎందుకు కలగాలీ?…’
‘ ధైర్యంగా ఉండు లింగా! నేనున్నాను. రంగా ఈస్ యువర్స్! నేను చెబుతున్నాను!’
‘ ఇంకేమి యువర్స్ సార్! యువర్స్ అని అతగాడికి చెప్పేస్తుంది రేపో మాపో! నేను రేపటి నుంచీ నిద్ర లేవను.’
‘ ఎందుకు?’
‘ పేపరు తీసి అందులో నా ఫొటో మధుర స్మృతి కాలం కింద లేకపోతేనే లేచి నిలబడతాను.’
‘ లేకపోతే?’
‘ మరల పడుకుటాను!’
‘ గుడ్! దటీస్ ద స్పిరిట్! నిజమైన ప్రేమకు రాత్రి పగళ్లు లేవు.ప్రేమికుడు ప్రేమలో పడుకుంటాడు, ప్రేమలో లేస్తాడు. ప్రేమనే తాగుతాడు. ప్రేమనే తింటాడు. ప్రేమనే పీలుస్తాడు.’
అతను బరువుగా నడుచుకుంటూ వెళ్లిపోతున్నాడు.
‘ లింగా…’
‘ సార్…’
‘ బాధ పడకు.ఇటు అస్తమించిన సూర్యుడు అటు ఉదయించక పోడు!ఆ రోజు వస్తుంది…రంగా మీ ఇంటి డాబా మీద ఒక పక్కగా తల వంచుకుని నిలబడుతుంది.’
అతను ఆగాడు.’ ఎందుకు? నన్ను కిందకి తోసెయ్యటానికా?’
‘ ఎంత మాట? నో! రంగా అలాంటిది కాదు. ఇపుడే కొత్త

ప్రపంచంలోకి అడుగు పెడుతున్నది. నువ్వు పుస్తకం పట్టుకుని వెల్లిపోతుంటే ఆపి నిన్ను …ప్లీస్… అంటుంది. చూస్తూ ఉండు!’
‘ అంతే అంటారా?’
‘ అంతే!ముమ్మామటికీ అంతే!కేటరేక్ట్ ఆపరేషన్ చేసే డాక్టర్ ఓ ఇరవై మందికి ఒక్క సారే మొదలు పెడతాడు. మనం లైనులో ఉంటే రెండవది మన కన్ను అవ్వాలని కోరుకోవాలి. మొదటిది కాదు!’
‘ అంటే?’
‘ సంగీతం మాష్టారు మొదటి వాడు!’
‘ ఎంత అన్యాయం సార్! నేను సెకండ్ హాండా?నో!ఇదా మీ దగ్గర శిష్యరీకం నాకు ఇచ్చేది, ఇప్పించేదీనూ?!’
‘ నో లింగా. అతనితో ఏమీ వ్యవహారం ఉండదు. అమ్మాయి అబ్బాయిలను పరిశీలిస్తున్నది. చూసి చూసి నీ దగ్గరకే వస్తుంది!’
దూరంగా ఎవరో గుడిలో గంట కొట్టారు.

~~~***~~~

(తరువాయి భాగం త్వరలోనే!)

~~~***~~~

రచయిత: srikaaram

నేను తెలుగు, హిందీ, ఆంగ్ల భాషలలో కథలు, నవలలు, నాటకాలు రచిస్తాను. ప్రస్తుతం ఆంధ్ర ప్రభ ఆదివారం సంచ్కలో ' ఆరోగ్య భాగ్య చక్రం ' అను శీర్షిక నడుపుతున్నాను. ఇందులో జ్యోతిషం, ఆరోగ్యం కు సంబంధించి వ్యాసములు వస్తున్నాయి. సాక్షి దిన పత్రికకు పురాణం ప్రశ్నోత్తరములు నిర్వహిస్తున్నాను. మరి కొన్ని శీర్షికలు వార పత్రికలలో రాబోవుతున్నవి. సరళమైన హాస్యం, రుచించే సంవాదం నాకు ఇష్టమైనవి.

One thought on “‘నిన్న లేని అందమేదో ‘(9)-వేదాంతం శ్రీపతి శర్మ

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: