‘ నిన్న లేని అందమేదో…’ (4)-వేదాంతం శ్రీపతి శర్మ


పండుగ రోజున లింగం తిన్నగా ఇంటికే వచ్చాడు.
‘ విరోధి శుభాకాంక్షలు సార్!’
‘ ఓహో! విరోధికి మిత్రుని శుభాకాంక్షలు! కూర్చో!’
‘ నేను మీ శిష్యుడిని.’
‘ కరెక్ట్ ‘
‘ విరోధిని కాను ‘
‘ మన సంవత్సరం పేరు శిశువా! మనం చేయగలిగిందేమీ లేదు. నీ డాబా అమ్మాయి పేరు చూడు-రంగా…రంగనాయకి అని తరువాత అనుకోవాలి.అమ్మాయి ఉగాది రోజున ఏమంటోంది?’
‘ అమ్మాయిలు పండుగ రోజున మరోలా ఉంటూ ఇంకోలా అంటారా సార్?’
‘ కాకపోతే?’
 
‘ మీరెలా కనిపెట్టారు సార్?’
కళ్లజోడు తీసేశాను.’ దేర్ యు ఆర్! లోకాన్ని చూసిన కళ్లు లింగా. ఈ రోజు వరకు నా కళ్లజోడు నేను తుడవలేదు. దీనిని తుడిస్తే చాలు ఎంతో ఙ్ఞానం అబ్బుతుందని ఎవరో ఒకరు తుడిచేసే వారు.’
‘ ఇవ్వండి. నేను తుడుస్తాను.’
‘ వద్దు. పండుగ అనగానే తొందరగా నిద్ర లేపేసి ఆడవాళ్లు నానా హంగామా చేసేస్తారు. ఆ రోజు మొత్తం మగ వాళ్లని కొద్ది సేపు ఆడుకోవాలని చాలా మంది అనుకుంటారు.’
‘ కరెక్ట్! నన్ను కూడా ఇంటిలోని ఆడవారంతా ఇంక్లూడింగ్ రంగా తీరికగా ఆడుకున్నారు. అసలు ఏది ఎలా ఉన్నా ఒక లాగే ఉండేది మగవాళ్లే సార్!’
‘ బంగారం లాంటి మాట బయటకు తీశావు లింగా. అసలు మారనివాడే మనిషి!’
‘ ఛా!’
‘ అవును. ఇంతకీ మీ వ్యవహారం ఎలా నడుస్తోంది?’
‘ ఒకటి అడుగుతాను సార్.’
‘ ఈ రోజు ఏదైనా అడుగు. నీదే! కర్ణుడే వచ్చాడు, మరల నెనే వచ్చాను. మధ్యలో ఎవరూ లేరు. పైగా ఇప్పుడే చెప్పాను, నేను మారను!’
‘ కరెక్ట్. నాకు ప్రవచనాలు, కవచ కుండలాలు వద్దు. ఒక్క ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పండి.’
‘ గుడ్. నీలో తెలుసుకోవలనే జిఙ్ఞాస చాలా ఉంది. అడిగేసేయ్ ‘
‘ అసలు అమ్మాయి అంటే ఏమిటి సార్?’

సినిమా పక్కీలో కిటికీ దగ్గరకు వెళ్లి ఒక చేయి గోడ మీద పెట్టాను. అంతే! పవర్ కట్! కరెంటు పంఖా ఆగిపోయింది.
మా శ్రీమతి ఇద్దరికీ ఉగాది పచ్చడి తెచ్చి ఇచ్చింది.
‘ గుడ్ క్వెష్చన్! చూశావా అబ్బీ, కరెంటు పోగానే ఉగాది పచ్చడి వచ్చింది చూడు, అదీ అమ్మాయి అంటే! అమ్మాయి అంటే ఆలోచన! పైవాడు సృష్టి చేసుకుంటూ వెళ్లిపోతున్నాడు. ఒక్క సారి ఆగాడు. వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్? అనుకుని కొద్దిగా ఆలోచించి చేద్దామనుకున్నాడు. ఇంతలోనే అమ్మాయి తయారయింది! తదుపరి ఆయన ఇంక ఏమీ చేయలేదు. సృష్టి తనంతట తానే తయారయిపోతూ వెళ్లిపోయింది… ఆలోచనలో అమ్మాయుంది. పచ్చడి తిను ‘
అతను పచ్చడి తిని నన్ను బాధగా చూశాడు.
‘ వెరీ గుడ్. దటీస్ అమ్మాయి! చూశావా? ఏదో చేదుగా అనిపిస్తే ప్రక్కనుంచి తీయగా తగులుతుంది. అంతా తీయగా సాగిపోతూ ఉంటే ఉన్నట్టుండి ఒకటి చేదుగా తగులుకుంటుంది…’

లింగం ఆలోచిస్తూనే పచ్చడి తిన్నాడు.ప్రక్కన ఉన్న పంచాంగం తీశాడు.
‘ నాకు ఎలాంటి అమ్మాయి వస్తుంది సార్?’
‘ పంచాంగం తీశావుగా! నీ అదృష్టం నీది. భార్యలు రెండు రకాలు తమ్మీ…’
‘ సార్!’
‘ మొదటిది నీ అదృష్టం కత్తిలాంటిదయితే నేను ఉన్నాను అనే భార్య వస్తుంది. లేకపోతే నేనూ ఉన్నాను అనే భార్య వస్తుంది.’
లింగం పంచాంగం ప్రక్కన పెట్టాడు.
‘ ఏమైంది?’
‘ ఆలోచిస్తున్నాను. రంగా ఎటువంటిదీ అని…’
చేయి అడ్డు పెట్టాను.’ నో లింగా ఆ పని చేయకు. అమ్మాయిని ముందుగా విశ్లేషించవద్దు. అంతా పోగొట్టుకుంటావు.’
‘ ఓహో! పెళ్లి తరువాత…’
ముక్కు మీద వేలు పెట్టుకున్నాను.’ ససేమిరా. పెళ్లి తరువాత అసలు చిశ్లేషించకు. అది పొరపాటుగా కూడా చేయకు.’
‘ ఎందుకు సార్?’
‘ పిచ్చివాడా! పెళ్లి తరువాత విశ్లేషణ కాదు, అంతా శ్లేష మిగులుతుంది. అదే శేష జీవితం.ఇంతాంటే ఈ విషయంలో నేనేమీ చెప్పలేను.’
‘ సార్, నేనున్నాను అనే భార్య ఎలా ఉంటుందో విపులంగా చెప్పే ముందు నేనూ ఉన్నాను అనే భార్య ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి. నాకు ఆసక్తిగా ఉంది.’
‘ అనుకున్నాను. ఈ ఆసక్తి అంత మంచిది కాదు. ఇక్కడ, ఈ గదిలో వద్దు. ఎక్కువ అడిగితే ఇక ఊరుకోను. నీకు అసలు నేనే ఉన్నాను అనే భార్య వచ్చేలాగా ఆశీర్వదిస్తాను. ‘
‘ అయ్యో వద్దు సార్! వదిలేద్దాం. మరో సారి చర్చించుకుందాం. కానీ పండుగ రోజున ఒక్కటి చెప్పండి.’
‘ వెరీ గుడ్. అడిగేయ్!’
‘ మీ గతంలో కూడా ఒక అమ్మాయిని చూసి గుండె కొట్టుకుని ఉంటుంది. నిజం చెప్పండి. పండుగ రోజున అబధ్ధం వద్దు!’
‘…’
‘ ఆంటీ గారు నవ్వుతున్నారు. చెప్పండి.’
ఎందుకో పవర్ వచ్చి కరెంటు పంఖా మరల తిరగటం ప్రారంభించింది. ఏమిటో…నిజమైన జీవితం జరిగిపోయినదానిలోనే కదా? జరుగుతున్నది జరుగుతోంది కాబట్టి జరుగుతోంది…
‘ సార్? ఎక్కడికో వెళ్లిపోయారు.’
‘ కరెక్ట్. నువ్వడిగింది ఎక్కడికో వెళ్లిపోయి కానీ చెప్పలేను లింగా! రైలులో ప్రయాణిస్తున్నాను…’

~~~***~~~
 
‘ నువ్వడిగావు చూడు, గుండె కొట్టుకుని ఉంటుందని? ‘
‘ కొట్టుకుందా సార్?’
‘ దానిదుంప తెగ. అది కొట్టుకోవాలిలే! అదలా ఉంచు. కొట్టుకుంటోంది అని ఆ రోజు తెలిసింది. ఎదురుగా వచ్చి కూర్చున్న మెరుపు తీగె లింగా.’
‘ చెప్పంది సార్. నా గుండె కూడా కొట్టుకుంటోంది!’
‘ వార్ని! సరే. నన్ను చూస్తుంది, కిటికీలోంచి చూస్తుంది.’
‘ అమ్మయిలందరూ ఇంతే సార్. చూస్తారు, చూడలేదంటారు.’
‘ కరెక్ట్. ఆలోచన అమ్మాయి అయితే ఈ అమ్మాయి నన్ను చూసి కిటికీలోంచి చూసి ఆలోచిస్తోందనిపించింది. ఎలా చీకటి పడిందో కూడా తెలియదు. టిఫిన్ తీసి మీరేమీ తినరా? అని అడిగింది…’
‘ ఛా!’
‘ అవును.’
‘ గొంతు ఎలా ఉంది సార్?’
‘ గుడ్. మంచి ప్రశ్న! రైలు చప్పుడుకి వినిపిస్తున్న తాలానికి అనుగుణంగా శృతిలో పాడినట్లు ఉంది…’
‘ వాహ్!’
‘ అవును. ఆ గొంతులో టి.టి.ఈ వచ్చినప్పుడు టికట్ నేను కొనను అని చెప్పినా మాట్లాడకుందా వెళ్లిపోతాడు!’
‘ మీరేమి చెప్పారు సార్?’
‘ వెరి నవ్వు నవ్వాను. డబ్బా తెచ్చుకున్నా ఒక పోస్ పెడదామని శనివారం అన్నాను.’
‘ ఇమేజ్ బిల్డింగ్!’
‘…’
‘ ఓకే ఒకే! చెప్పండి ‘
‘ అమ్మాయి మొహమాట పడకండి, అంది. వద్దబ్డి అన్నాను. ఆమెది క్రింద బర్త్, నాది మధ్యలోనిది. రాత్రి పైకెక్కి పడుకున్నాను. రైలు ఎన్ని సార్లు నా గుండె చప్పుడులా శబ్దం చేసిందో అన్ని సార్లు ఏవేవో కలలు కనేశాను.’
‘ వెరీ గుడ్ సార్!’
‘ బాగా పొద్దు పోయాక ఎవరో నన్ను తాకినట్లయింది. ఇటు చూశాను. అమ్మయి నన్ను లేపి ఎదో మాట్లాడాలని చుస్తోంది!’
లింగం లేచి నిలబడి పోయాడు. కష్తం మీద కూర్చోపెట్టాను.
‘ అమ్మాయి చేతిలో ఒక దుప్పటి! ‘
‘ సార్! మీరు దుప్పటీ కూడా తెచ్చుకోలేదని బాధ పడి మీకు ఇస్తోందన్నమాట. నేనున్నాను అంటోంది.’
‘ నేను ఆ దృశ్యానికి నేను అసలు లేను అనుకుని గాలిలో తేలిపోయాను. నా ప్రక్కన బర్త్ మీద పడుకున్న ఆసామి గురక ఏ మాత్రం వినిపించలేదు!’
‘ ఇంతకీ తీసుకున్నారా సార్?’
‘ వదండి, అన్నాను. నేను తెచ్చుకున్నాను, అన్నాను!’
‘ అదేమిటి సార్?’
‘ అదే మరి. అమ్మాయి చిన్నగా నవ్వింది. ఇది మీదేనండీ! ఇప్పటికి మూడు సార్లు జారి నా బర్త్ మీదకి వచ్చి పడింది!’
‘ అయ్యో సార్, ఎంత పని జరిగిపోయింది?’
‘ అంతే లింగా. ఇంతకంటే నా జీవితంలో అమ్మాయిల విషయంలో చెప్పవలసినదేమీ లేదు.రంగా సంగతి చెప్పు ‘
‘ ఇప్పుడొద్దులేండి. తీరికగా చెపవలసింది చాలా ఉంది. వస్తానూ, మరో సారి శుభాకాంక్షలు!’
‘ అలాగే అందరికీ శుభాకాంక్షలు!’

~~~***~~~

(తరువాయి భాగం త్వరలోనే!)

రచయిత: srikaaram

నేను తెలుగు, హిందీ, ఆంగ్ల భాషలలో కథలు, నవలలు, నాటకాలు రచిస్తాను. ప్రస్తుతం ఆంధ్ర ప్రభ ఆదివారం సంచ్కలో ' ఆరోగ్య భాగ్య చక్రం ' అను శీర్షిక నడుపుతున్నాను. ఇందులో జ్యోతిషం, ఆరోగ్యం కు సంబంధించి వ్యాసములు వస్తున్నాయి. సాక్షి దిన పత్రికకు పురాణం ప్రశ్నోత్తరములు నిర్వహిస్తున్నాను. మరి కొన్ని శీర్షికలు వార పత్రికలలో రాబోవుతున్నవి. సరళమైన హాస్యం, రుచించే సంవాదం నాకు ఇష్టమైనవి.

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: