‘నిన్న లేని అందమేదో…’ (3)-వేదాంతం శ్రీపతి శర్మ


లింగం చెప్పుకుంటూ పోతున్నాడు. అమ్మాయి గురించి చెబుతున్నప్పుడు అతను ఈ లోకంలో ఉండడని అర్థమైపోయింది.
‘ చక్కని గొంతు సార్.అర్థం కాకపోయినా ఏది చెప్పినా వినాలనిపిస్తుంది. తిట్టినా ఫరవాలేదు! ‘
‘ గుడ్! ఈ దేశంలో మగవాళ్లందరూ చక్కని గొంతు ఉన్న అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకుని సుఖపడాలని కోరుకుంటున్నాను లింగా!’
‘ సార్, భార్యా భర్తలు సుఖపడాలంటే ఒకరికి మంచి గొంతు ఉంటే చాలా సార్?’
‘ నో! భార్యకే మంచి గొంతు ఉండాలి. కారణం ఏమిటంటే ఆమె తిడుతున్నా ఆ గొంతులోని మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ తిట్లని పట్టించుకోకుండా భర్త వెర్రి వాని వలే నవ్వుతూ పోట్లాటని సాగదీయకుండా జీవితాన్ని సాగించేయాలి!’
‘ మీరు నన్ను తిడుతున్నట్లు ఉంది సార్!’
‘ లేదు. ముందుకెళ్లు! నీకేదో చెప్పిందన్నావుగా?’
‘ కరెక్ట్. మా కాలేజీలో ఒక అమ్మాయి మొదటి సారి చీరె కట్టినప్పుడు చాలా బాగున్నవని చెప్పి జోధా అక్బర్ సినిమాకి బయలుదేరాం.’
‘ మొదటి సారి సారీ కడితే జోధా అక్బర్ ఎందుకు?’
‘ నాకు తెలియదు సార్. నన్నడిగితే ఆడవారి చాయిసులకు అర్థాలే వేరు సార్.’
‘ వెరీ గుడ్. రైల్లో చెయిన్ లాగినట్లు పాయింటు లాగావు. అసలు పైవాడు ఏ చాయిస్ లేనప్పుడు స్త్రీని సృష్టించాడని నాకనిపిస్తుంది…ఇంతకీ అక్కడ ఏమి జరిగింది?’
‘ వెళ్లారు. జోధా అక్బర్ చూడటానికి వెళ్లారు. వెళుతున్నంత సేపూ చీరెను సద్దుకోవటమె సరిపోయింది. మేమి థియేటర్ లో ఏదైనా తిన్నా, త్రాగినా చిత్రంగా అనిపించేది. తను ఆ కప్పు దూరంగా పట్టుకుని ఏదో మోదెలింగ్ చేస్తున్నట్లు నిలబడింది. సినిమాలో ఇంటర్వల్ ఇచ్చారు. మా వెనుక ఒక అంకుల్, ఆంటీ కూర్చుని ఉన్నారు. మెము మా కొత్త సరీని జోధా అని పిలవటం మొదలు పెట్టాం. జోధా, నీకేమి కావాలీ, మమ్మల్ని ఏమి తినమంటాం ఇలా అన్నమాట. మా వెనుక ఉన్న పెద్దావిడ అంటోంది, ‘ ఈ రోజు మన సమాజం లో అక్బర్ లాంటి మగవాళ్లు రావాలి!’
‘ ఎందుకు?’, ఆయన అడిగాడు.
‘ బాగుంటుంది! ఏమంటారు?’
‘ అవునూవచ్చు!’
‘ జోధా లాంటి అమ్మాయిలు కూడా తయారవ్వాలి ‘
‘ అదెందుకు?’
‘ ఇంకా బాగుంటుంది. ఏమంటారు?’
‘ కానూ వచ్చు!’
‘ మన ముందు వరుసలో చూడండి. ఆ అమ్మాయి పేరు జోధాట.’
‘ కాకపోవచ్చు!’
‘ ఏమితండీ, ఈ వచ్చు, వచ్చు బదులు అలా వెళ్లి కాఫీ తీసుకుని రావచ్చు కదా?’
‘ నువ్వెళ్లి త్రాగిరా! నేను పెద్దగా లేవలేను!’
‘ కుదరదు. ఇంకా టైం ఉంది. వాళ్లు చూడండి. చక్కగా ఏవో తింటున్నారు. నేను అడిగింది కాఫీ ఒకటే. ఒక కాఫీ చాలు.’
‘ రెండు ఖూడానా? నా వల్ల కాదు.’
‘ అలా అక్బర్ ని చూడండి. మీరూ ఉన్నారు.’
‘ ఇదెక్కడి గొడవే? ఇప్పుడు నన్ను అక్బర్ అవమంటావా కొంపదీసి?’
‘ అక్కరలేదు. కాఫీ తెండి చాలు.’
ఆయన లేచి పాపం కాఫీ కప్పులు చెరో చేత్తో పట్టుకుని లోపలికి వచ్చాడు. లైట్లు తీసేశాడు! అంతే. పాపం పెద్దాయన అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ వెళుతున్నాడు. సీనియర్ జోధా చూస్తూనే ఉంది. లేచి అందుకోనూ లేదు! ఆయన కొద్దిగా వరుసలో ముందుకు వచ్చాడు. సర్కస్ లో తీగె మీద నడిచినట్లు నడిచాడు. కొద్దిగా బాలెన్స్ తప్పి అటు ఎవరి వొళ్ళోనో పడబోయాడు. అక్కడ మరో జోధాబయి ఉన్నట్లు గమనించి మరీ ఎక్కువ జాగ్రత్త పడ్డాడు. ఎడమ వైపు వంగి పాపం తడబడ్డాడు. అంతే! ఎడమ చేతిలో ఉన్న వామభాగానికి చెంద వలసిన కాఫీ కప్పు ఒరిగి మా ప్రక్కనున్న జోధా కొత్త చీరె మీద పడిపోయింది…’
‘ అయ్యబాబోయ్, ఇంకేమి మాట్లాడతాం? తరువాత ఏమయింది?’
‘ ఆయన గాభరాలో కాఫీ సారీ కాఫీ సారీ అన్నాడు!’
‘ అంటే?’
‘ ఏమీ లేదు. ఎంతగానో సారీ చెబుతున్నాను అని చెప్పాలని ఆయన బాధ.మా జోధా లేచి కాఫీ సారీ లెదు, టీ సారీ లేదు. నా కొత్త సారీ మీద కాఫీ పోశారు మీరు. వొళ్లంతా మండిపోతోంది, అన్నది.’
ఆయన ఊర్కోడే! ‘ కాఫీ సారీ అండీ.మీ వంటి మీద వేడిగా పడిందేమో అనుకుని భయపడ్డాను. సారీయే కదా, అయినా సారీ అండీ!’
అలా చాలా సేపు గడిచాక వెళ్లి కూర్చుని ఆ ఒక్క కప్పూ ఆవిడకు ఇచ్చాడు. ఈ అమ్మాయి చీరెను ఒకటే చూసుకుంటోంది. మమ్మల్ని చూసి మరీ బాధలోకి వెళ్లిపోతోంది. మాలో ఎవరో కప్పు దూరంగా పట్టుకుంటే గొడవుండేది కాదు అనెసింది. మరొకరు కాదే! దూరంగా పట్టుకున్నందుకే జోధా మీద పడింది…కొద్ది సేపు అలా సినిమా చూశాం. ఏమయిందో ఏమో ఒక్క సారి ఆమె లేచి ఆయన ఎదురుగా వెళ్లింది. ‘ మీరు సారీ చెప్పినంత మాత్రాన సారీ వస్తుందా?’ అని అరిచింది.ఆయన ఒకటే చెప్పాడు,’ కాఫీ సారీ అమ్మా. కాఫీ సారీ!’ మా వాళ్లు అరిచారు,’ ఏయ్, రా. కూర్చో. ఆయన ఏమి చేస్తాడు. కమాన్!’
అప్పటి నుంచీ ఆ అమ్మాయిని కాఫీ సారీ అనే పిలుస్తామన్నమాట.’
‘ మరి నన్నేమని పిలుస్తావు? జారిన లుంగీ అనా?’
‘ అయ్యో లెదు. ఊరకే గుర్తొచ్చింది. వస్తానూ?’
అని చెప్పి వెళ్లిపోయింది సార్.కాకపోతే నన్ను ఇంకా కొన్ని రోజులు ఆట పటిస్తుందా అని భయమేసింది సార్!’
‘ లేదు. నీతో చక్కని కబుర్లు పంచుకుంది. మామూలుగా దిగిపోయిందా లేక గబగబా దిగిపోయిందా?’
‘ మెల్లగా, జాగ్రత్తగా దిగింది సార్. ఆ మెట్లు తిరిగిన చోట తనూ తిరిగింది.’
‘ వెరీ గుడ్!’
‘ సార్, మెట్లు తిరిగిన చోట అనదరూ తిరగాలి. దీనిలో వెరీ గుడ్ ఏముంది?’
‘ లింగా, పూర్వకాలపు ఇళ్లల్లో మెట్లు అందంగా అమ్మయి నడుము తిరిగినట్లు తిప్పి తిప్పి కట్టేవారు. రంగనాయకి గురించి నువ్వు చెబుతుంటే అది గుర్తుకొచ్చిందిలేవోయ్. ఇంతకీ తిరిగి ఏమి చేసింది?’
‘ అదే సార్, ఈ సృష్టిలోని అందం ‘
‘ ఛా!’
‘ అవును సార్. తిరిగి మరో అర చూపు విసిరి అరికాలు కందిపోతుందేమోనన్నట్లు అలా తేలుతూ కిందకి వెళ్లిపోయింది సార్! నా వల్ల కావటం లేదు…’

 ఇద్దరం లేచాం.
‘ శిశువా…’
‘ సార్!’
‘ అమ్మాయిల గురించి ఒక మాట అనుకుందాం.’
‘ చెప్పంది సార్ ‘
‘ అమ్మాయిలు వారు కట్టుకునె చీరెలను ప్రేమించినంతగా దేనినీ ప్రేమించరు.’
‘ కరెక్ట్!’
‘ కానీ మనసారా ప్రేమించిన వ్యక్తిని చుట్టూ చీరెలా చుట్టుకోగలరు!’
‘ అది ఆడవారికే చేతవుతుంది సార్ ‘
‘ నువ్వు నేత చీరెవవుతావో, పట్టు వదలని ప్రేమికునిలా పట్టు చీరెవవుతావో, అంతా నీ చేతిలో ఉంది మరి ‘
‘ కాదు సార్.’
‘ అదేంటి?’
‘ మీ చేతిలో ఉంది. నన్ను మీరే కడ తేర్చాలి…’
అక్కడ ఎందుకు లెనా అని ఆకాసం వైపు చూశాను.
‘ సరే శిశువా. నా ప్రక్కన కూర్చోవటమే నీకొక ఎడ్యుకేషన్! నువ్వంతగా కోరుకుంటుంటే కాదంటానా? ఇదిగో నా కార్డు. మరి మరల ఎప్పుడు?’
‘ త్వరలోనే సార్. నా గుండె పరుగులు తీస్తోంది.’
‘ వెరీ గుడ్!’
~~~***~~~

(తరువాయి భాగం త్వరలోనే)

రచయిత: srikaaram

నేను తెలుగు, హిందీ, ఆంగ్ల భాషలలో కథలు, నవలలు, నాటకాలు రచిస్తాను. ప్రస్తుతం ఆంధ్ర ప్రభ ఆదివారం సంచ్కలో ' ఆరోగ్య భాగ్య చక్రం ' అను శీర్షిక నడుపుతున్నాను. ఇందులో జ్యోతిషం, ఆరోగ్యం కు సంబంధించి వ్యాసములు వస్తున్నాయి. సాక్షి దిన పత్రికకు పురాణం ప్రశ్నోత్తరములు నిర్వహిస్తున్నాను. మరి కొన్ని శీర్షికలు వార పత్రికలలో రాబోవుతున్నవి. సరళమైన హాస్యం, రుచించే సంవాదం నాకు ఇష్టమైనవి.

2 thoughts on “‘నిన్న లేని అందమేదో…’ (3)-వేదాంతం శ్రీపతి శర్మ

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

%d bloggers like this: